SÜMPOOSION PERFORMANCE & TIME27.01.2007 11.00 Pärnu Endla teatri ÄRKLISAAL
lecture
[EN]


Tiina Koivisto
Temporaalsus mittetonaalses muusikas. Brian Ferneyhough' rütmikasutuse aspektid


Ettekanne uurib rütmi, meetrumi ja temporaalsuse küsimust mittetonaalses muusikas. Tähelepanu all on eriti Brian Ferneyhough' rütmikasutus. Ferneyhough' viisi käsitseda aja hoovust rütmikasutuse kaudu tutvustan muusikaliste näidete abil.


Mäng ajaga: Elliott Carteri ja Brian Ferneyhough' temporaalsed maailmad

Nii 20. kui 21. sajandi muusikas on temporaalsus muutunud oluliseks kompositsioonivahendiks. Temporaalsuse küsimus on esile kerkinud "kella-aja" ja kogemusliku (või tajutud) aja vahelise erinevuse selge äratundmise järel. Oma kompositsioonipraktikasse on heliloojad sisse toonud mitmeid rütmiprotseduure, et mõjutada kuulaja ajakogemust. Selles ettekandes käsitlen temporaalsust mittettonaalses muusikas ja rütmi- ning meetrumiteooriaid. Üksikasjalikumalt käsitlen kahe kaasaegse helilooja, Elliot Carteri ja Brian Ferneyhough' kasutatud rütmiprotseduure ja kompositsiooniesteetikat.

Kõigepealt teen lühiülevaate lääne rütmiteooriate arengust. Ülevaates vahendan mõtteid tonaalse muusika rütmi- ja meetrumikäsitluse ning probleemide erinevuse vahel, mis kerkivad nende käsitluste rakendamisel mittetonaalses muusikas. Uurides Carteri ja Ferneyhough' muusikat näitan, kuidas heliloojad arendasid erinevaid rütmiidioome ja seda, kui lähedalt need on seotud heliloojatele ainuomase helikeele ja kõlapildiga. Mõlemad osutavad tähelepanu rütmi, meetrumi ja muusika igakülgsele ühtsusele. Seejuures on kogemusliku aja tähendus Carteri ja Ferneyhough' muusikas erinev. Carteri kompositsioonilises idioomis toetab mitmetasandilise meetrumistruktuuri ja temporaalsete suhete koordinatsioon muusika eesmärgile orienteeritud edasitungivat laadi ja selle vabalt voolavat iseloomu. Ferneyhough' rütmipraktikas muutuvad impulsside tihedusele, tempovahekordadele ja meetrumijärgnevustele toetuvad protsessid tihendatud, moonutatud, kokkusurutud ja läbipõimunud aja edasikandjateks. Arutlusi Carteri ja Ferneyhough' rütmiidioomidest täiendavad muusikalised näited. Ettekande lõpus keskendun kompositsioonitehnikate, heliloojate esteetiliste eesmärkide ja kuulaja taju vahelistele suhetele.

Inglise keelest tõlkinud Maris Valk-Falk

Informatsioon:

Tiina Koivisto

Eesti Arnold Schönbergi Ühing

Suomen Akatemia

schoenberg nongrata