Avaleht 
Uudised 
Tegevus 
Pärnu Nüüdismuusika Päevad
Tartu Uue Muusika Pidustused
Eesti Noorte Heliloojate Festival
Arnold Schönbergi Päev
Nüüdismuusika oskuskeele komisjon
Schoenberg Residence
Eesti nüüdismuusikaelu ideepank
Eksperimentaalsete muusikainstrumentide projekt
Muusika kompositsiooniõpetus
Töötoad ja õpperingid
Ekspeditsioonid
Organisatsioon 
Publikatsioonid 
Arhiiv 
Viited 
Kontakt 
Intranet 
In memoriam 


© EASchÜ 2005
© Scripta Musicalia 2005
Nüüdismuusika oskuskeele komisjon

Eesti Arnold Schönbergi Ühing
Nüüdismuusika oskuskeele komisjon (NOKK)


KOOSSEIS (23.1.2010)
Andrus Kallastu
Kerri Kotta
Gerhard Lock
Peep Nemvalts
Maris Valk-Falk (1934-2016)


DISKUSSIOONI TOIMUMISKOHT
Vikiprojekt ”Nüüdismuusika oskuskeel”


TEGEVUSE PÕHIMÕTTED
Eesmärk
Eesti Arnold Schönbergi Ühingu nüüdismuusika oskuskeele komisjoni eesmärk on eestikeelse nüüdismuusikaterminoloogia uurimine, korrastamine ja üldsusele kättesaadavaks tegemine. Selleks tegeleb komisjon nüüdismuusika mõistete koondamise, süstematiseerimise ja defineerimisega ning nüüdismuusikaterminite loomise ja korrastamisega ning oma töö tulemuste publitseerimisega.

Töökorraldus
Eesti Arnold Schönbergi Ühingu (edaspidi "ühing") nüüdismuusika oskuskeele komisjoni (edaspidi "komisjon") ülesandeid täidab ühingu üldkoosolek või üldkoosoleku poolt moodustatud komisjon. Komisjoni praktilise töökorralduse eest vastutab ühingu juhatus.

Komisjon kaasab oma töösse nõustajatena muusika, eesti keele, terminoloogia, oskuskeelekorralduse ja teiste erialade spetsialiste nii Eestist kui ka välismaalt.

Komisjoni otsuse kavandi valmistab ette komisjoni liige.

Komisjon on otsustusvõimeline, kui otsustamisest võtavad osa vähemalt pooled komisjoni liikmetest. Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub ühingu juhatuse liige uue koosoleku kokku viie tööpäeva jooksul.

Komisjon võtab otsuseid vastu avalikul hääletamisel kohalolevate liikmete lihthäälteenamusega. Igal liikmel on 1 hääl. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav koosoleku juhataja hääl.

Komisjoni koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

Komisjon võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata. Komisjoni otsus koosolekut kokku kutsumata on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kõik komisjoni liikmed.

Komisjon lähtub oma töös täieliku läbipaistvuse põhimõttest, mille kohaselt võimalikult kõik otsustamise etapid on täielikult avalikud. Avalikud on kõik otsuste kavandid, kõik otsuste poolt- ja vastuargumendid ja otsuste tegemise protsess ise. Avalikud on kõik lõplikud otsused, mis jäävad avalikult arhiveerituks.

Oma töö tulemuste publitseerimisel teeb komisjon koostööd veebientsüklopeediaga Vikipeedia ja kirjastusega Scripta Musicalia.

Publikatsioonid
Eesti Arnold Schönbergi Ühingu Vikipeedia nüüdismuusika märksõnade jälgimisloend
Nüüdismuusika mõistete loend veebientsüklopeedias Vikipeedia
Tunnustusauhind nüüdismuusika-alaste artiklite koostamise eest Vikipeedias. Reglement
Vikipeedia vikiprojekt Nüüdismuusika oskuskeel
Gerhard Lock Vikerraadio Keelekõrvas 7.2.2009


Ringkirjad
1.5.2009


Protokollid
Nüüdismuusika oskuskeele seminari 12.-13.9.2009 protokoll Vikipeedias
Nüüdismuusika oskuskeele seminari 22.1.2010 protokoll Vikipeedias