Avaleht 
Uudised 
Tegevus 
Organisatsioon 
Publikatsioonid 
Arhiiv 
  Pärnu Nüüdismuusika Päevad
  Tartu Uue Muusika Pidustused
  Eesti Noorte Heliloojate Festival
  Arnold Schönbergi Päev
  Fotoarhiiv
Viited 
Kontakt 
Intranet 
In memoriam 


© EASchÜ 2005
© Scripta Musicalia 2005Pärnu Nüüdismuusika Päevad 2017 |
Pärnu Contemporary Music Days 2017

PERFORMATIIVSUS 4 | PERFORMATIVITY 4
Žest ja muusika | Gesture and music
7.-15.1.2017


Eesti Arnold Schönbergi Ühingu Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2017 teemaks on "Žest ja muusika". Kavas on sümpoosion, kontserdid, töötoad, teoste ühiskuulamised ja -vaatamised. Koostöös rahvusvahelise projektiga QuerKlang toimub valdkondadevaheline muusikalise kompositsiooni töötuba. Nüüdismuusika oskuskeele projekti raames jätkatakse Vikipeediapõhise nüüdismuusika oskuskeele käsiraamatu koostamist.

Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2017 sümpoosioni keskseks teemaks on žest ja selle seosed erinevate kunstivormidega.

Valdkondadevahelise muusikalise kompositsiooni töötoa eesmärgiks on uurida valdkondadeülest metatasandit, millel asub ka muusikaline žest ja saada uut informatsiooni valdkondade vahelistelt nö "hallidelt" aladelt. Uurimisküsimusi: Milliseid tähendusi võib žest erinevates valdkondades kanda? Kuidas tulevad žesti tähendused esile? Millisel moel toimub erinevate kunstivaldkondade (kirjandus, tantsukunst, muusika, visuaalkunst) informatsiooni "tõlkimine"? Kas selliseks "tõlkimiseks" on ka muid vahendeid peale žesti? Milline on žesti vormiloov roll?

Pärnu Nüüdismuusika Päevad toimuvad Eesti Arnold Schönbergi Ühingu, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Viljandi galerii SUPERSONICUM, Pärnu Ooperi, loomekeskus MASSIA, rahvusvahelise projekti QuerKlang, Pärnu Koidula Gümnaasiumi, Pärnu Keskraamatukogu, Galerii AVANGARD, Kultuuriklubi TEMPEL, Pärnu linna ja Kultuurkapitali koostöös.


Sümpoosion | Symposium

Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2017 sümpoosioni keskseks teemaks on žest ja selle seosed erinevate kunstivormidega. Žesti kui nähtust võib mõista mitmeti. Üks võimalus on seda vaadelda kui "mõtlemise mustrit". Näiteks Giovanni Maddalena väidab raamatus "Žesti filosoofia" (The Philosophy of Gesture, 2015), et teadmised lähtuvad pigem sellest, mida me "teeme" ja mitte niivõrd põhjalikest analüüsidest. Teisisõnu, võimaliku uueni ei jõuta ainult mõtlemise, vaid erinevat laadi "tegevuste" ja nähtuste - tunnete, ebamääraste ideede, igapäevategemiste ning märkide (ikoonide, indeksite ja sümbolite) - sünteesi kaudu. Žest olekski sedalaadi "tegevustest" inspireeritud ning ajaliselt piiritletud ja tähendust kandev akt. Mida tihedam on nähtuste ja märkide segu, seda "täielikum" on žest ja suurem tema võim kehtestada teadvuses midagi uut. Täielike žestidena võib käsitleda näiteks religioosset liturgiat, avaliku ja erasektori ametlikku tseremooniat, identiteeti loovat tegevust, hüpoteetilist eksperimenti jne.

Sümpoosioni eesmärgiks on käsitleda žesti eelkõige erinevates kunstivormides ja lähemalt muusikas. Sümpoosioni võimalikud alateemad oleksid:
1. füüsiline, st koreograafiline žest (sealhulgas ka interpreedi füüsiline tegevus teose esitamisel) ja selle vasted muusikas;
2. muusikalisest faktuurist kontseptuaalse muusikalise žesti (näiteks kontuuri) väljajoonistumine (muusikaline Gestalt);
3. retooriline žest, see tähendab ütlemise viis ja see, kuidas ütlemise viis mõjutab öeldava sisu. Ka muusikalist vormi on võimalik vaadelda retoorilise struktuurina: muusikaline žest võib aidata kaasa muusikalise vormi kujunemisele. Siin võiks rääkida ka retoorilise žesti kui sellise vältimisest, mis samas manifesteerib ehk žesti kui sellist veelgi tugevamini. Näitena siin võiks olla ka Arvo Pärdi varase tintinnabuli antiretoorilisus või ka antiretooriline kirjandus, st kirjandus, milles välditakse näiteks stiili;
4. žest kui kommunikatsioonivahend.

The symposium of Pärnu Contemporary Music Days 2017 focuses on gesture and its relations with various art forms. Gesture can be understood in many ways. One way is to see it as a “pattern of thinking”. For example, Giovanni Maddalena argues in his book “The philosophy of Gesture” that our knowledge is much more based on what we do rather than what we think. According to him, reaching a knowledge is therefore a result of synthesis of different phenomena, vague ideas, habitual activities and signs (icons, indexes and symbols). In this context, gesture can be understood as an act inspired by such activities and which is limited in time and carries specific meaning. The “denser” the concentration of phenomena and signs, the more “complete” the gesture and its power to establish something new in the consciousness. Complete gestures include, for example, religious liturgy, official ceremonies, identity construction, etc.

In the symposium, the gesture as a pattern of thinking is discussed in various contexts
1. Gesture as a physical or choreographical act, including musician's movements and their equivalents in music;
2. Gesture as a conceptual act, as a musical Gestalt;
3. Gesture as a rhetorical act;
4. Gesture as a means of communication.

Ajakava | Program
Seisuga | update 15.1.2017

Reede | Friday 13.1.2017
Sümpoosion | Symposium. Pärnu Keskraamatukogu | Pärnu Central Library (Akadeemia 3, Pärnu). Žest ja muusika. Žest ja muusikaline vorm

15.00-18.00 töötuba | workshop. Valdkondadevahelise muusikalise kompositsiooni töötoa ajurünnak. AUDIOSALVESTIS

19.00 klubi | club. Kultuuriklubi Tempel | Culture Club Tempel (Akadeemia 7, Pärnu). Morton Feldman: Triadic Memories (1981, fonogramm)
+ arutelu | discussion. AUDIOSALVESTIS


Laupäev | Saturday 14.1.2017
Sümpoosion | Symposium. Pärnu Keskraamatukogu | Pärnu Central Library (Akadeemia 3, Pärnu). Žest ja muusika. Žest ja muusikaline vorm

10.00-13.00 sessioon | session 1. Loengud | Lessions
Silvi Tenjes. Žest multimodaalsel tähendusväljal. SLAIDID (.pdf). LOENGU AUDIOSALVESTIS. VIDEO KOMMENTAARI AUDIOSALVESTIS
Elo Masing. Composing Augmented Instrumental Choreography: Investigating Relations Between the Physicality of Instrumental Performance and Choreographed Movement. SLAIDID (.pdf). AUDIOSALVESTIS
Kerri Kotta. Žest muusika vormilise kommunikatsioonivahendina. SLAIDID (.pdf). AUDIOSALVESTIS

13.00 lõuna | lunch

15.00-18.00 sessioon | session 2. Doktorantide ettekanded ja arutelu | Doctoral papers and discussion
Gerhard Lock. Taju suunamine kui žest COSM mudeli näitel kaasaegse muusika analüüsimisel | The direction of perception as gesture: the COSM model as example for the analysis of contemporary music. SLAIDID (.pdf). AUDIOSALVESTIS
Vlady Bystrov. The extended perspectives in the modern performance. From free improvisation to instant composing. Melodic aspects. AUDIOSALVESTIS

19.00 kontsert | concert. Galerii Avangard (Rüütli 29, Pärnu). Leonora Palu (flööt, elektroonika, konkreetsed objektid)


Pühapäev | Sunday 15.1.2017

11.00 arutelu | discussion. Hotell Victoria (Kuninga 25, Pärnu). AUDIOSALVESTIS


Kõigile Pärnu Nüüdismuusika Päevade üritustele on sissepääs tasutaDokumentatsioon | Documentation
FOTOD (© Gerhard Lock)
Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2017 PERFORMATIIVSUS 4 planeerimisleht Pärnu vikis