Avaleht 
Uudised 
Tegevus 
  Pärnu Nüüdismuusika Päevad
  Tartu Uue Muusika Pidustused
  Eesti Noorte Heliloojate Festival
  Arnold Schönbergi Päev
  Nüüdismuusika oskuskeele komisjon
  Schoenberg Residency
  Eesti nüüdismuusikaelu ideepank
  Eksperimentaalsete muusikainstrumentide projekt
  Benini traditsioonilise muusika projekt
  Mikrotonaalse muusika projekt
  Muusika kompositsiooniõpetus
  Töötoad
  Ekspeditsioonid
  Tähtpäevad
Organisatsioon 
Publikatsioonid 
Arhiiv 
Viited 
Kontakt 
Intranet 
In memoriam 


© EASchÜ 2005
© Scripta Musicalia 2005Muusika kompositsiooniõpetus

Muusika kompositsiooniõpetuse õppevahendi ja õppekava väljatöötamine toimub vikisüsteemis veebilehel MUUSIKA KOMPOSITSIOONIÕPETUS

Eksperimentaalsete muusikainstrumentide projekti planeerimine toimub vikisüsteemis veebilehel EKSPERIMENTAALSETE MUUSIKAINSTRUMENTIDE PROJEKT

Europrojektis ”QuerKlang goes Europe (QUEU)” löövad kaasa Berliini (Saksamaa), Linzi (Austria), Leuveni (Belgia) ja Pärnu Koidula Gümnaasiumi (Eesti) õpilased. Europrojekti juhib produtsent Kerstin Wiehe, kes on koos oma meeskonnaga projekti Berliinis läbi viinud üle kümne aasta.

Eesti Arnold Schönbergi Ühingu poolt juhitava Eesti allprojekti planeerimine toimub vikisüsteemis veebilehel QUERKLANG EESTI


Kirjeldus
Õpilased veedavad koolis üle 20 000 tunni. Siiski seisab meie koolisüsteeem silmitsi sisemise vastuoluga: kuidas kaitsta kollektiivis inimese individuaalsust? Rahaline kokkuhoid, tihti ülerahvastatud klassid või vananenud õpetusmeetodid pärsivad individuaalseid lähenemisi. Kool vajab positiivse eneseabi programmi.

Eesmärgid
1. arendada kooli sotsiaalse õppimise kohana ja anda nii lastele kui ka noortele täiskasvanutele läbi eksperimentaalse muusikaloomingu teadmisi oma sotsiaalsest võimekusest ja tegevusest. Iseseisva töö kaudu õpivad lapsed enda asjade eest vastutama, saades nii olulisi kogemusi hilisemaks eluks. Harjudes vahetu ja praktilise tagasisidega oma muusikaloomingule, õpivad nad ka ise teiste loodud asju hindama;
2. QuerKlang ei ole õppekeskkond ainult lastele. Selle projekti raames õpivad ka õpetajad, muutes oma õpetuse sisu. Töötades koos heliloojatega, kes on harjunud erinevate meeskonnatöö ja tööprotsessi korraldamise vormidega, on õpetajatel võimalus uurida ja kasutusele võtta uusi lähenemisi nii muusikale, selle loomisele kui ka interpreteerimisele. Loov modelleerimine, sisu arendamine, protsessile orienteeritus tulemusele orienteerituse asemel on muusika kollektiivse komponeerimisprotsessi põhimõtted, mis võivad oluliselt erineda koolisüsteemile tüüpilisest eeskirjade, hierarhia ja autoktraatliku struktuuri kesksest lähenemisest. Erinev lähenemine võib tuua esile uut sünergiat või aidata kinnistada mõtteviise, mis aitavad õpilastel arendada oma isiksust, sotsiaalseid võimeid, esteetilist mõistmist ja teadmisi;
3. heliloojate tööd võiks projekti raames võrrelda kunstilise konsultandi ja juhendaja tööga. Koostöös õpetajatega suureneb kõigi projektis osalejate teadlikkus nüüdismuusikast ning selle komponeerimise ja praktiseerimise võimalustest. Tekib loov ja avatud dialoog. Teisalt ka heliloojatele annab projekt võimaluse jagada oma kogemusi noorte huviliste uudishimuliku ringiga.

Sihid
1. juurutada muusika kompositsiooniõpetus osaks üldhariduskooli muusikaõpetusest (sealhulgas muusika kompositsiooniõpetuse õppevahendi (õpik + töövihikud) koostamine üldhariduskoolidele). Eesmärk põhineb Kunstiainete riikliku õppekava punktile 2.1.1: "Põhikooli muusikaõpetusega taotletakse, et õpilane 3) mõtleb ja tegutseb loovalt ning väljendab end loominguliselt muusikaliste tegevuste kaudu; 4) kasutab muusikalistes tegevustes omandatud muusikalise kirjaoskuse põhialuseid" (Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava” lisa 6). Muusika kompositsiooniõpetuse õppevahendi ja õppekava väljatöötamine toimub vikisüsteemis veebilehel MUUSIKA KOMPOSITSIOONIÕPETUS;
2. tutvustada Euroopas Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Arnold Schönbergi Ühingu koostöös toimunud eksperimentaalsete muusikainstrumentide projekti kui näidet kompositsiooniõpetusest täiskasvanud mittemuusikutele. Eksperimentaalsete muusikainstrumentide projekti planeerimine toimub vikisüsteemis veebilehel EKSPERIMENTAALSETE MUUSIKAINSTRUMENTIDE PROJEKT;

Sihtrühmad
1. Põhikoolitasemel Pärnu Vanalinna Põhikooli õpilased, gümnaasiumitasemel Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilased;
2. Eesti koolide, sealhulgas üldhariduskoolide, muusikaõpetajad;
3. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja teiste muusikaõppeasutuste kompositsiooni- ja muusikapedagoogika erialade õpilased ja õpetajad.
4. Tallinna Ülikooli BFM-i ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikaõpetaja MA ühisõppekava üliõpilased: tulevased muusikaõpetajad.

Tulemused
1. muusika kompositsiooniõpetusest saab Eesti üldhariduskooli muusikaõpetuse loomulik koostisosa;
2. üldhariduskooli õpilaste muusika õppimise motivatsiooni paranemine.

Ajakava
Ajakava planeerimine toimub planeerimislehel vikisüsteemis veebilehel QUERKLANG EESTI