Avaleht 
Uudised 
Tegevus 
Organisatsioon 
  Põhikiri
  Liikmed
  Juhatus
  Esindajad
  Partnerid
Publikatsioonid 
Arhiiv 
Viited 
Kontakt 
Intranet 
In memoriam 


© EASchÜ 2005
© Scripta Musicalia 2005Eesti Arnold Schönbergi Ühing
Põhikiri
seisuga 28.9.2015


I Üldsätted
1.1. Eesti Arnold Schönbergi Ühing (edaspidi käesolevas põhikirjas nimetatud Ühing) on iseseisev, vaba algatuse korras loodud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on heategevuslik teaduse, kultuuri ja hariduse toetamine avalikes huvides, uurides ja levitades Arnold Schönbergi ning tema õpilaste-mõttekaaslaste ja teiste uuenduslike muusikasuundade pärandit.
1.2. Eesmärgi saavutamiseks Ühing:
1.2.1. vahendab haridusprojektide, kirjastustegevuse, muusikaalaste ürituste jms kaudu oma eesmärgile vastavat muusikalist vaimuvara;
1.2.2. loob sidemeid Eestis ja väljaspool Eestit asuvate üksikisikute, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonidega, kelle tegevus on sarnane Ühingu omaga;
1.2.3. algatab korjandusi, annab välja stipendiume, toetusi ja auhindu;
1.2.4. kasutab, käsutab ja valdab talle kuuluvat vara ja vahendeid;
1.2.5. võib sooritada igat liiki tehinguid ja muid juriidilisi toiminguid ning omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi.
1.3. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik.
1.4. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, mittetulundusühingute seadusest, muudest Eestis kehtivatest õigusaktidest, vabaühenduste eetikakoodeksist ja käesolevast põhikirjast.
1.5. Ühingu ja tema juhatuse asukoht on Tallinna linn.
1.6. Ühing on asutatud 22. augustil 1992.

II Ühingu vahendid
2.1. Ühingu vahendid moodustuvad:
2.1.1. liikmete sisseastumis- ja liikmemaksudest;
2.1.2. nii kodu- kui välismaa füüsiliste ja juriidiliste isikute rahalistest ja varalistest annetustest, sponsorlusest, pärandustest ja kingitustest;
2.1.3. tuluüritustest saadud summadest ja finantstuludest;
2.1.4. muudest laekumistest.
2.2. Ühingule tehtavad annetused kantakse Ühingu pangaarvele või makstakse Ühingu kassasse. Ühingule kinnisasja või vallasasja üleandmine toimub vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
2.3. Ühingu tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

III Ühingu liikmed
3.1. Ühingu liikmeteks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud, kes toetavad Ühingu eesmärkide saavutamist ning kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja.
3.2. Ühingu liikmeks võtmise küsimuse otsustab Ühingu liikmete üldkoosolek Ühingu juhatuse liikme ettepanekul ja soovija kirjaliku avalduse põhjal avalduse esitamisele järgneval esimesel üldkoosolekul ning pärast Ühingu sisseastumismaksu tasumist.
3.3. Ühingu liikmetel on õigus:
3.3.1. kasutada Ühingu liikmete üldkoosoleku ja juhatuse poolt määratud piirides soodustusi ning ainelisi, kutse- ja õigusalast abi;
3.3.2. käsutada ja kasutada Ühingu liikmete üldkoosoleku ja juhatuse kaudu Ühingu varasid ja vahendeid;
3.3.3. osa võtta Ühingu liikmete üldkoosolekust;
3.3.4. valida ja olla valitud Ühingu juhatusse ja komisjonidesse;
3.3.5. algatada Ühingu liikmete üldkoosoleku otsuseid;
3.3.6. nõuda oma seisukohtade ärakuulamist.
3.4. Liikmeks olev juriidiline isik kasutab eelpoolnimetatud õigusi oma volitatud esindaja kaudu.
3.5. Ühingu liige on kohustatud:
3.5.1. järgima Ühingu põhikirja ja liikmete üldkoosoleku otsuseid;
3.5.2. tasuma Ühingu aasta liikmemaksu järgmise aasta esimeseks üldkoosolekuks;
3.5.3. aru andma oma tegevusest Ühingu raames üldkoosolekule.
3.6. Ühingu liikmed võivad Ühingust omal soovil lahkuda Ühingu juhatusele esitatud avalduse alusel. Liikmelisus lõpeb avalduse esitamise hetkel.
3.7. Kui Ühingu liikme tegevus on vastuolus Ühingu põhikirja, liikmete üldkoosoleku või juhatuse otsustega, võidakse Ühingu liige Ühingu juhatuse otsusega Ühingu liikmete hulgast välja arvata. Sellele otsusele võib Ühingu liige kaevata üldkoosolekule, kelle otsus on lõplik.

IV. Ühingu juhtimine
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu liikmete üldkoosolek. Üldkoosolek on pädev otsustama kõiki Ühingu tegevusega seonduvaid küsimusi. Üldkoosolekul võivad osaleda kõik Ühingu liikmed. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.1.1. põhikirja muutmine;
4.1.2. Ühingu eesmärgi muutmine;
4.1.3. juhatuse valimine;
4.1.4. juhatuse aruannete ärakuulamine;
4.1.5. juhatuse poolt Ühingu esindamise korra kindlaksmääramine;
4.1.6. juhatuse liikme tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus Ühingu esindaja määramine;
4.1.7. komisjonide moodustamine;
4.1.8. stipendiumide, toetuste, auhindade määramine;
4.1.9. Ühingu tegevust puudutavate põhimõtteliste otsuste vastuvõtmine.
4.2. Ühingu liikmete üldkoosolekul:
4.2.1. kinnitatakse liikmete nimekiri;
4.2.2. võetakse vastu Ühingu tegevuskavad ja eelarve ning kinnitatakse nende täitmise aruanne.
4.3. Üldkoosolek toimub mitte harvemini kui üks kord aastas ja selle kutsub kokku Ühingu juhatus. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva.
4.4. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada Ühingu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine Ühingu liige.
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole Ühingu liikmetest.
4.6. Kui üldkoosolek ei ole käesoleva põhikirja punktis 4.5. sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga, kus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget.
4.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest. Käesoleva põhikirja punktis 4.1.1. nimetatud otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Käesoleva põhikirja punktis 4.1.2. nimetatud otsus on vastu võetud, kui selle poolt on kõik Ühingu liikmed. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab sel juhul olema esitatud kirjalikult.
4.8. [KEHTETU - EASCHY YLD 220222-3]
4.9. Ühingu liige ei või üldkoosolekul hääletada, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist. Ühingu liige, kes on ka juhatuse liige, ei või hääletada Ühingu majandusaasta aruande kinnitamise või Ühingu poolt tema vastu nõude esitamise otsustamisel.
4.10. Ühingu töö korraldamiseks ja Ühingu esindamiseks valitakse üldkoosoleku poolt juhatus liikmete arvuga alates ühest (juhatuse esimees). Juhatus valib enda liikmete hulgast esimehe. Juhatuse volituste tähtaja ja liikmete täpse arvu määrab kindlaks üldkoosolek.
4.11. Juhatus:
4.11.1. korraldab Ühingu üldkoosoleku otsuste täitmist;
4.11.2. kinnitab ametisse ja vabastab ametist Ühingu töötajad;
4.11.3. koostab Ühingu tegevuskavade ja eelarve projekti ning esitab need üldkoosolekule, korraldab Ühingu tegevuskavade ja eelarve täitmist ning esitab üldkoosolekule Ühingu tegevuskavade ja eelarve täitmise aruande;
4.11.4. peab Ühingu liikmete arvestust;
4.11.5. haldab Ühingu ainelisi vahendeid ja korraldab Ühingu raamatupidamise;
4.11.6. otsustab muid küsimusi, mis on arvatud juhatuse pädevusse käesoleva põhikirjaga või mis esitatakse Ühingu juhatusele arutamiseks Ühingu juhatuse esimehe või Ühingu liikmete algatusel.
4.11.7 Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse koosoleku võib kokku kutsuda iga juhatuse liige. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest.

V. Ühingu lõpetamine
5.1. Ühing lõpetatakse üldkoosoleku otsusega mittetulundusühingute seaduses ettenähtud alustel ja korras.
5.2 Üldkoosoleku otsus Ühingu lõpetamise kohta on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest.
5.3 Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

VI. Ühingu reorganiseerimine
6.1. Ühingu reorganiseerimine (ühinemine teise mittetulundusühinguga, jagunemine) toimub üldkoosoleku otsusega ja mittetulundusühingute seaduses toodud korras.Vastu võetud Eesti Arnold Schönbergi Ühingu üldkoosoleku otsusega 22.08.1992.
Uus redaktsioon Eesti Arnold Schönbergi Ühingu üldkoosoleku otsusega 3.05.1997.
Täiendatud Eesti Arnold Schönbergi Ühingu liikmete otsusega üldkoosolekut kokku kutsumata alates 17.08.2005.
Uus redaktsioon Eesti Arnold Schönbergi Ühingu üldkoosoleku otsusega 13.9.2006.
Uus redaktsioon Eesti Arnold Schönbergi Ühingu üldkoosoleku otsusega 13.9.2007.
Uus redaktsioon Eesti Arnold Schönbergi Ühingu üldkoosoleku otsusega 28.9.2015.
Uus redaktsioon Eesti Arnold Schönbergi Ühingu üldkoosoleku otsusega 22.2.2022.

Eesti Arnold Schönbergi Ühingu põhikirja uuendamiseks palun teha ettepanekuid Üksmeelsete kokkulepete portaalis et.konsensus.wikia.com aadressil [LINK].